Условия за ползване
фасфасдф

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от ГАРТ ЕООД услуги посредством платформата gretauzunova.com.

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Чл 1. (1) При използване и тълкуване на настоящите общи условия, следните изрази и термини ще имат значение.

(2) „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://gretauzunova.com.

(3) „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://gretauzunova.com/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

(4) ГАРТ ЕООД е търговско дружество с ЕИК BG204127545, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски 19, МОЛ Грета Узунова, електронна поща: office@gretauzunova.com, наричан в настоящия документ накратко Собственик.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ГАРТ ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта https://gretauzunova.com/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

(3) Уебсайтът https://gretauzunova.com/ е информационен портал, който предоставя безплатно авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

(4) Посредством платформата потребителят може да заяви желанието си за осъществяване на личен контакт и консултация със Специалист по здравословно хранене в лицето на Грета Узунова.

(5) Gretauzunova.com предоставя информация относно ползите от здравословното хранене и двигателен режим, но не предоставя  медицински услуги и не извършва медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

III. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 3. (1) Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

(2) да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

(3) при употребата на сайта да не използва системи и кодове, които могат да накърнят правилното функциониране на сайта;

(4) да спазва етичните норми по време на сърфирането си в сайта и да не накърнява репутацията на сайта и респективно репутацията на ГАРТ ЕООД

(5)  периодично да се запознава с общите условия на сайта, тъйкато ГАРТ ЕООД си запазва правото да ги променя.

Чл. 4. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

(1) Използването на поместената на сайта нформация е изцяло отговотност на потребителя и негов свободен избор;

(2) Gretauzunova.com не се ангажира с поставяне на медицински диагнози и становища;

(3) Информацията,  поместена на сайта gretauzunova.com, не заменя квалифицирана медицинска помощ и не е алтернатива на медицински преглед или проследяване от квалифицирано медицинско лице.

Чл. 5. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

(1) Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;

(2) В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6. (1) ГАРТ ЕООД не гарантира, че информацията на сaйта неминуемо ще доведе до търсните от ПОСЕТИТЕЛЯ резултати

(2) 5 ГАРТ ЕООД   не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ГАРТ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Gretauzunova.com съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове, като  ГАРТ ЕООД не носи отговорност за последиците от прилагането на препоръките, поместени във въпросните линкове.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 7. (1) Всички елементи от съдържанието на Сайта,включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика.

(2) В случай, че елементи или публикации от Сайта бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица.

(3) Потребителят има право да споделя съдържание от Сайта в онлайн пространството, едиснтвено и само когато изрично е упоменал източника на информацията и присъстват всички запазени знаци и на gretauzunova.com.

VI. УЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА САЙТА

Чл. 8 (1) Gretauzunova.com предоставя безплатна информация под формата на собствено и споделено съдържание по отношение на ползите от здраволсовния начин на живот.

(2) Посредством  Сайта  Потребителят  може да заяви безплатна консултация с Грета Узунова, в ролята й на специалист по здравословно хранене и незвисим член на Herbalife.

(3) За да заяви и реализира безплатна консултация с Грета Узунова Потребителят трябва да:

а) заяви желанието си за осъществяване на консултация по здравословно хранене с  Грета Узунова, посредством бутона „запиши се“ поместен на gretauzunova.com, като предостави име, имейл и телефон за контакт.

б) при правилно попълнена заявка, Потребителят получва имейл с линк към анкетна форма, която Потербителят трябва да попълни, за да запознае Грета Узунова със своите ежедневни двигателни и хранителни навици.

в) След получаване на попълнена анкета, с Потребителят ще бъде осъществен контак по телефон или чрез имейл, за да бъдат уговорени дата и час за реализиране на безплатната консултация.

г) Данните, събрани чрез анкетаната форма се съхраяват в период от 6 месеца.

д) повече информация  за Политиката на Сайта за събиране, употреба и съхранение на личните данни можете да намерите тук:

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми при използването на Сайта

Чл. 12. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 03.07.2018 г.

Вашият коментар